TipHelmond TipHelmond TipHelmond

Uw mening over Helmond Aanmelden

11-11-2019

Stadhuis Helmond

Publieke raadpleging onder de inwoners van Helmond over het stadhuis Helmond

Het huis van de stad is een ‘hot’ item binnen Helmond. Op 10 september jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het realiseren van één Huis voor de Stad op de locatie van het huidige stadskantoor. Om het project kostenneutraal te realiseren, is de voorwaarde gesteld dat Boscotondo (dat deel waar de gemeente is gehuisvest) wordt afgestoten. Ook daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd. Als alles verloopt volgens de planning, starten de bouwwerkzaamheden in 2021 en zal de opening eind 2022 plaatsvinden.

Voor Weekkrant De Loop een goede reden om opdracht te geven aan Toponderzoek voor een onderzoek. Toponderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Horst wat veelal werkt voor overheidsinstellingen in Nederland. Het burgerpanel Tip Helmond, kreeg vier vraagstellingen voorgelegd over dit onderwerp. In dit artikel delen we graag de resultaten met u.

In hoeverre vindt u het belangrijk dat de publieksbalie van de gemeente op een markant en zichtbaar punt in de stad is gevestigd?

Voor een meerderheid van de respondenten, 57 procent, is dit (zeer) belangrijk. Als toelichting hierop antwoorden zij: “Het moet voor iedereen goed zicht- en bereikbaar zijn. Denk hierbij ook aan de mindervalide gebruikers!” Een enkeling vindt dat het gebouw markant mag zijn: “Een markant gebouw waar Helmond zich mee kan identificeren en dat midden in de samenleving staat.” Ook wordt er geopperd voor voldoende parkeergelegenheid: “ Er moet wel voldoende parkeergelegenheid geboden worden. Het liefst gratis.”, antwoordt een van de respondenten.

21% van de respondenten vindt het (zeer) onbelangrijk en 22 procent is neutraal. Beide groepen delen de mening dat bereikbaarheid en gratis parkeergelegenheid het belangrijkste is.

In hoeverre vindt u de locatie van het huidige Stadskantoor voldoende markant en zichtbaar?

Op deze vraag antwoordt een meerderheid van 71 procent met (ruim)voldoende. Velen van hen vinden het een goed bereikbare plek en het heeft voldoende zichtbaarheid: “Het stadskantoor ligt centraal. Laat het zoals het nu is”, luidt een van de aanvullingen.  16 procent van de respondenten vindt de huidige locatie (zeer) onvoldoende. Zij vinden dat het geen uitstraling heeft doordat het vast zit aan een wooncomplex en een ander zegt: “Het is verstopt en moeilijk vindbaar.” 2 procent geeft aan het niet te weten.

U bent in de gelegenheid om een locatie te noemen waar het nieuwe stadhuis gevestigd kan worden, welke locatie zou u als tip geven?

43 procent vindt de beoogde locatie een prima plek. 29 procent vindt een andere locatie beter en geeft alternatieven: huidige locatie Boscotondo wordt een tiental keren genoemd, aan de rand van de stad bij de bibliotheek, het oude belastingkantoor of de nieuwe sport- en beleefcampus. 23 procent heeft geen voorkeur voor een locatie, maar er wordt wel aangegeven dat de locatie moet beschikken over voldoende en gratis parkeergelegenheid. 5 procent weet het niet.

Het huidige stadhuis mag, ondanks dat het niet geheel is afgelost, verkocht worden

36 procent is het (zeer) eens met deze stelling: “Zolang het kostenneutraal blijft is het best” of “Het huidige kantoor is te klein, verouderd en zit logistiek niet goed in elkaar” zijn enkele toelichtingen.  22 procent blijft neutraal. 39 procent  is het (zeer) oneens. Zij vragen zich af waarom er nieuwe schulden worden aangegaan als de oude nog niet zijn afgelost. 3 procent geeft aan het niet te weten. “Hangt van de situatie af. Als het verkocht kan worden zonder restschuld (of winst) is het geen punt. Als er een restschuld achterblijft vind ik dat het niet verkocht mag worden.”

Conclusie

Uit deze vragenronde blijkt dat een meerderheid van de respondenten de bereikbaarheid belangrijker vindt dan de zichtbaarheid. Ook wil een meerderheid voldoende maar vooral gratis parkeerplekken die ook voldoende bereikbaar zijn voor mindervalide personen. Uit de toelichtingen blijkt dat vele respondenten de huidige locaties prima vindt.

U kunt zich ook aanmelden voor het burgerpanel

Zes tot tien keer per jaar stellen we aan ons Burgerpanel Tip Helmond via e-mail enkele vragen over Helmond. Weekkrant De Loop Helmond wil, in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek, er op deze manier aan bijdragen dat inwoners van Helmond hun betrokkenheid bij onze stad kenbaar kunnen maken. De resultaten van deze raadplegingen leest u doorgaans heel snel, vaak nog in dezelfde maand, in ons Weekblad De Loop en op onze website.

Ook u kunt meedoen! Deelname is gratis, kost weinig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. U bent niets verplicht. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen voor de raadplegingen. Aanmelding is mogelijk via onze website of rechtstreeks via www.tipdeloophelmond.nl. Wij nodigen vooral ook jongeren uit om deel te nemen.


Download resultaten